Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Hoe we ouders betrekken

Ouders en verzorgers zijn voor De Pionier belangrijke partners. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid werken we samen aan goed onderwijs. Meehelpen en -praten door ouders en verzorgers wordt door ons zeer gewaardeerd. De Pionier heeft daar onder andere een goed functionerende ouder- en medezeggenschapsraad voor (contactgegevens staan in het jaarboekje). Contact met de ouders vinden wij van essentieel belang. We nemen de input van ouders serieus en benutten dit graag. Het voedt en stimuleert de samenwerking tussen school en gezin.

Communicatie met ouders

Ouders worden primair via de leerkrachten geïnformeerd over het onderwijs en de ontwikkeling en voortgang van hun kind(eren). Verder communiceert de school via de Parro-app.

Volg de ontwikkeling van uw kind met Parro

Wij gebruik Parro als oudercommunicatiemiddel. In deze app hebben onze leerkrachten en ouders contact over de leerlingen. De app wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het plannen van de oudergesprekken, het verzenden van foto’s en mededelingen of de oproep voor vrijwilligers. Het is een veilige omgeving waarin u op de hoogte gehouden wordt en zo betrokken blijft bij de ontwikkeling van uw kind.

Oudervereniging De Pionier

De ouders van leerlingen op de Pionier zijn verenigd in oudervereniging ‘De Pionier’. Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie ouders uit de ouderraad (OR). De ouderraad vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en mogen door iedere ouder en teamlid worden bijgewoond.

De leden van het bestuur van de OR worden gedurende het schooljaar op een algemene ouderavond gekozen. Op deze vergadering wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om een aantal activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het volgende schooljaar wordt jaarlijks op de algemene ouderavond vastgesteld. Kinderen worden, vanwege het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage door hun ouders, niet buitengesloten van activiteiten. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

De bijdrage is voor activiteiten buiten de reguliere lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 65,00. Daarvan bekostigen we onder andere:

  • Carnaval
  • Kerst
  • Schoolkamp
  • Schoolreis
  • Sinterklaas
 

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Deze kosten hebben met name betrekking op de vrijwillige bijdrage voor de tussenschoolse opvang. Deze bijdrage wordt gevraagd zodat professionele krachten (pedagogisch medewerkers) kunnen worden ingezet tijdens de lunchpauze van de leerlingen. Hierdoor is sprake van een verantwoorde invulling van deze pauze voor de leerlingen en voldoet de school voor de medewerkers aan wettelijke bepalingen en de cao. De hoogte van de bijdrage is per schooljaar per leerling 80 euro (prijspeil 2021- 2022).

In de groepen 7 en 8 worden eenmalig aanvullende vrijwillige bijdragen gevraagd voor de schoolkampen van respectievelijk 75 en 150 euro per leerling (prijspeil 2021-2022).

Alle genoemde bedragen zijn vastgesteld na instemming door de MR.

Ouderraad

Het schoolreisje, sinterklaasfeest, kerstfeest en carnavalsfeest zijn echte OR-activiteiten. Een belangrijke taak van de ouderraad (OR) is het organiseren van sportieve of feestelijke activiteiten voor de leerlingen. De OR is de motor achter de ouderhulp die hiervoor wordt ingezet.
Leden ouderraad
Naam
Functie
Quinten Lockefeer
Voorzitter
Sonja Drewes
Penningmeester
Margje Derriks
Secretaris
Marijke Huis in ‘t Veld
Adviseur
Suzanne Reniers
Walter de Leeuw
Loes Zegers
Nick van Hussen

Ouderraad bijwonen? Wees welkom.

Als u een vergadering van de ouderraad wilt bijwonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van de OR door een e-mail te sturen aan or@kbspionier.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor alle andere vragen, opmerkingen en suggesties voor de OR.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap over het beleid van een school is in de wet geregeld. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en ouders. Zij worden voor vier jaar gekozen. De directeur heeft een adviserende rol in de MR. Uiteraard moeten ouders, die in de MR zitting hebben een kind op school hebben en dienen zij de doelstellingen van de school te onderschrijven. De taken en bevoegdheden van de MR liggen vast in het medezeggenschapsraadsreglement.

Vergadering bijwonen? Wees welkom.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Als u een vergadering van de MR wilt bijwonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van MR door een e-mail te sturen aan mr@kbspionier.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor andere vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR.

GMR

Ook is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de vier basisscholen van Scholenstichting Pastoor Ariëns vertegenwoordigd. De GMR voert op dit bovenschools niveau het overleg met het bestuur van de stichting. Voor de Pionier zitten twee leden in de GMR, één ouder en één leerkracht.

Leden MR
Naam
Functie
José Harmsen
Ouder + voorzitter
Leonie Meijer
Secretaris
Matthijs Steenmetz
Leerkracht
Nina Quik
Leerkracht
Lotte ten Have
Leerkracht
Martine Urban
Leerkracht
Hugo de Ridder
Ouder
Kristin Fransz
Ouder
Jan Willem Beelen
Adviseur
Leden GMR
Naam
Functie
Lotte ten Have
Leerkracht
Hugo de Ridder
Ouder