Formulier aanvraag vrijstelling

Formulier aanvraag vrijstelling

Formulier aanvraag vrijstelling

Op deze pagina kunt u direct het formulier digitaal invullen om de vrijstelling aan te vragen. Wilt u dit toch liever nog via het pdf document doen dan kunt u deze onderaan de pagina downloaden en uitprinten. Zoekt u een ander formulier? Bekijk dan onze ‘Downloads’-pagina.

Toelichting beleid aanvragen extra verlof leerlingen (versie 2016)

Voor het aanvragen van extra verlof buiten de schoolvakanties om gelden voor leerlingen van 5 jaar of ouder strenge regels. Deze zijn van toepassing op alle scholen in Nederland en volgen uit de Leerplichtwet en de Wet op het Primair Onderwijs zoals die ook voor De Pionier gelden. In de Leerplichtwet staat onder andere dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. De gemeente heeft de taak dat te controleren. Op de websites www.leerplicht.net en www.rijksoverheid.nl is meer informatie beschikbaar.

Slechts in een beperkt aantal gevallen en met toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar kan extra verlof worden opgenomen. Onderstaande richtlijnen worden gehanteerd bij het beoordelen van een aanvraag voor extra verlof tot een maximum van 10 lesdagen per schooljaar. Het verlof dient 8 weken van tevoren en schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie (uiteraard geldt deze termijn niet bij calamiteiten of als er sprake is van een sterfgeval). De verwerking van de aanvraag duurt in principe maximaal twee werkweken.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Dit omvat ook het zogenoemde ‘luxeverzuim’ voor of na een schoolvakantie of ziekmeldingen waarbij het vermoeden bestaat dat ‘ziekte’ wordt aangewend als reden om een leerling afwezig te laten zijn. De directie is wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze voert huisbezoeken uit en beslist of proces-verbaal wordt opgemaakt. De gemeentelijke overheid voert ook zelf op scholen controles uit.

Verlof mag worden verleend in het geval van de onderstaande gewichtige omstandigheden.

Gevraagd kan worden om de verlofreden te onderbouwen met bijvoorbeeld een trouwkaart, jubileumuitnodiging, doktersverklaring of rouwkaart:

l. een verhuizing (1 dag);
m. gezinsuitbreiding (1 dag);
n. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
o. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (1 dag of ten hoogste 2 dagen als het huwelijk in Nederland plaatsvindt, voor een huwelijk in het buitenland gelden maximaal 5 dagen);
p. 12 ½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag, en gepland op of binnen een redelijke termijn rondom de betrokken datum):
q. 25-,40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
r. ernstige ziekte zonder uitzicht op herstel of overlijden van ouder(s), verzorger(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. Het aantal dagen wordt in overleg met de directeur van de school bepaald;
s. overlijden (inclusief uitvaart) van ouder(s), verzorger(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. Het aantal dagen wordt in overleg met de directeur van de school bepaald;
t. zogenoemde andere gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die, of onverwachts zijn, of buiten de wil van de ouders zijn gelegen (te denken valt aan een ernstige calamiteit zoals een woningbrand);
u. het vervullen van verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging zoals vermeld op het inschrijfformulier (1 dag per verplichting);

Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing moet zijn: het verlof is in het belang van het kind. Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van belangrijke omstandigheden die hierboven niet genoemd zijn of die betrekking hebben op Topsport of bijzondere Talenten. Verzoeken om verlof van meer dan 10 dagen worden doorgespeeld aan de leerplichtambtenaar.

De volgende situaties worden, conform de ministeriële beleidsregel d.d. 1-7-2012 Uitleg “specifieke aard van het beroep” en “andere gewichtige omstandigheden” bedoeld in de Leerplichtwet 1969, niet gerekend onder gewichtige omstandigheden:

 • vakantie onder schooltijd (zeer specifieke uitzonderingen daargelaten);
 • familiebezoek in het buitenland;
 • een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;
 • gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerdere of latere terugkeer in verband met drukte van het verkeer of op de luchthaven;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;
 • vakantiespreiding of lestijden van een andere school;
 • samen reizen;
 • een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een levensloopregeling of sabbatical;
 • activiteiten van verenigingen waar kinderen lid van zijn, zoals voetbal- of scoutingkampen;
 • een verjaardag van een gezins- of familielid;
 • kroonjaren (zoals verjaardagen van grootouders); of
 • een nationale feest- of gedenkdag van een ander land.

Extra verlof in verband met vakantie
Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens geen enkele van de vakanties in een schooljaar twee weken aaneengesloten op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld zeevarenden). Een belangrijk criterium is dat het hoofddeel van de inkomsten in het betrokken zomerseizoen wordt gerealiseerd én dat een vakantie in de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Ook kan sprake zijn van afspraken binnen de cao in een bepaalde sector (bijvoorbeeld bij de luchtvaart).

In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar een kind vrij geven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie van 14 dagen in dat schooljaar. Daarbij geldt:

1. Het verlof moet minstens acht werkweken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school;
2. Er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd bij het indienen van de aanvraag waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken;
3. Het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen;
4. Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Voor leerlingen van 4 jaar geldt dat de school wel verplicht is om aan- en afwezigheid bij te houden.
Daarom wordt ook voor deze groep gevraagd het aanvraagformulier voor extra verlof te gebruiken.

Maarssen, november 2016

Telefoon – 0346562120

E-mail – administratie@kbspionier.nl

KBS De Pionier
Thorbeckelaan 2
3601 BM Maarssen