WAT IS DE OUDERRAAD?

De ouders van leerlingen op de Pionier zijn verenigd in oudervereniging ‘De Pionier’. Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie ouders uit de ouderraad. De ouderraad vergadert regelmatig. Ook deze vergaderingen zijn in principe openbaar en mogen door iedere ouder en teamlid bijgewoond worden. De leden van de OR worden in het begin van het schooljaar op een algemene ouderavond gekozen. Op deze vergadering wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Indien u een vergadering van de ouderraad wilt bijwonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van de OR door een e-mail te sturen aan or@kbspionier.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor alle andere vragen, opmerkingen en suggesties voor de OR.

Een belangrijke taak van de ouderraad (OR) is het organiseren van sportieve of feestelijke activiteiten voor de leerlingen. De OR is de motor achter de ouderhulp die hiervoor wordt ingezet. Het schoolreisje, sinterklaasfeest, kerstfeest en carnavalsfeest zijn echte OR-activiteiten.

WIE ZITTEN ER IN DE OUDERRAAD?

Naam Functie
Ger-Jan Marsiljé Penningmeester
Quinten Lockefeer Voorzitter
Kristel Pieroen Secretaris
Marijke Huis in ‘t Veld Adviseur
Maarten de Groot
Suzanne Reniers
Walter de Leeuw
Menno van der Lely
Jeroen Hattink
Loes Zegers
Nick van Hussen
Margje Derriks
Sonja Drewes

BENIEUWD NAAR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?

OUDERBIJDRAGE

Om alle feesten, uitjes en activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad van de ouders een vrijwillige bijdrage. De bijdrage komt geheel ten goede aan onze kinderen. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR en staat helemaal los van de financiën van de school. In het jaarboekje van de school wordt de hoogte van de vrijwillige bijdrage genoemd.