WAT IS DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?

Medezeggenschap over het beleid van een school is in de wet geregeld. In de medezeggenschapsraad (MR) van De Pionier zitten vier ouders en vier medewerkers. De directeur is vanuit de school gesprekspartner. De MR kan de schoolleiding adviseren en heeft op een aantal beleidspunten het recht van instemming.  De MR overlegt, adviseert en beslist verder mee over bijvoorbeeld geldbesteding, nieuwe onderwijsmethodes, wijzigingen in het beleid, onderwijstijden, vakantierooster, hulp van ouders en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van MR door een e-mail te sturen aan mr@kbspionier.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor andere vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR.

Ook is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de vier basisscholen van de Stichting Pastoor Ariëns vertegenwoordigd. De GMR voert op dit bovenschools niveau het overleg met het bestuur van de stichting. Voor de Pionier zitten twee leden in de GMR; één ouder en één leerkracht.

WIE ZITTEN ER IN DE MR EN GMR?

Naam Functie
Ger-Jan Marsiljé Voorzitter MR en voorzitter GMR
Janbart van Ginkel Ouder
Ronald van Burg Ouder
Sander van Rijn Ouder
Esther Boersma Leerkracht
Jacqueline Noordhoff Leerkracht
Annet Kerkvliet Leerkracht
Martine Urban Leerkracht en secretaris MR + GMR
Jan Willem Beelen Adviseur

BENIEUWD NAAR DE OUDERRAAD?