OUDERBETROKKENHEID

Ouders zijn voor de school belangrijke partners. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid wordt samen vorm gegeven aan goed onderwijs. Meehelpen en -praten door ouders wordt door de school zeer op prijs gesteld en is van essentieel belang. De Pionier heeft daar onder andere een goed functionerende ouder- en medezeggenschapsraad voor. Ook participeren ouders in thematische werkgroepen.