ONS ONDERWIJS

SCHOOLPLAN

Het schoolplan 2016-2020 is het beleidsplan van onze school.
Het vermeldt naast de huidige stand van zaken, in hoofdlijnen, het
onderwijskundig-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

ZORG

Alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat leerlingen optimaal profiteren van het aanbod op school vallen onder de zorgstructuur van een basisschool. De zorgstructuur van De Pionier zorgt ervoor dat alle leerlingen goed in beeld zijn, op sociaal-emotioneel en op cognitief gebied. De Pionier heeft goed zicht op de eigen schoolpopulatie en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoefte. Uitgangspunten hierbij zijn zowel de ontwikkeling van de individuele leerlingen als de opbrengsten van de school als geheel. Wij werken cyclisch en doelmatig om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van onze leerlingen wordt zowel op school-, groeps- als op individueel niveau besproken en geëvalueerd. Onze uitgangspunten en werkwijzen staan uitgebreid omschreven in onze Onderwijs(zorg)structuur.

Wij werken op school voor de zorg voor leerlingen volgens de volgende protocollen:

Zorgprotocol

Dyslexieprotocol

(Protocol verschijnt binnenkort online)

PESTPREVENTIE

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. De grondslag voor het voorkomen van pesten wordt op De Pionier gelegd met het programma Kwink. Dit is een methode voor sociaal emotioneel leren voor groep 1 tot en met 8. Het hoofddoel van Kwink is van de klas een positieve groep te maken. Kwink sluit met de inhoud van de lessen naadloos aan bij de fases van groepsvorming. Voorwaardelijk voor deze methode is dat kinderen over hun innerlijke wereld leren praten. De lessen werken aan het vergroten van kennis en vaardigheden van sociaal competent gedrag. Op De Pionier is een medewerker pestpreventie en er wordt gehandeld volgens het pestprotocol.

HOOGBEGAAFDHEID

De Pionier besteedt veel aandacht aan het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van haar leerlingen. Een van de speerpunten binnen onze stichting is het bieden van passend onderwijs aan kinderen met een hoge intelligentie. Wij bieden dit aanbod zowel binnen de klassen, in een groepsoverstijgende plusklas en voor bepaalde leerjaren in een voltijds HB-stroom aan.

Een optimale ontwikkeling van het kind een lesaanbod afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van deze groep en zonder daarbij het contact met andere leerlingen (waaronder de ‘peergroup’) te verliezen, staat daarbij centraal. Hiermee wordt meer tegemoet gekomen aan wat deze groep leerlingen nodig heeft.

(Protocol verschijnt binnenkort online)